اسم دختر با ه

نام معنی نام جزییات
همایون چهر خوشروی، خوش سیما و زیبا مشاهده
هموند اعضاء مشاهده
همیشه بهار گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در... مشاهده
همیلا نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
هناو زهره، شجاعت مشاهده
هوبخت خوشبخت مشاهده
هوتس به ضم ت ، آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همس... مشاهده
هوتوس آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و... مشاهده
هوده راست، درست مشاهده
هور خور،خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکا... مشاهده
هورآفرین آفریننده خورشید مشاهده
هورتاش هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است مشاهده
هورتن آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد مشاهده
هورچهر آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دار... مشاهده
هورخش آفتاب عالمتاب مشاهده
هورداد داده خورشید مشاهده
هوردخت دختری زیبا چون خورشید مشاهده
هوردیس زیبا و روشن چون خورشید مشاهده
هوررخ هورچهر مشاهده
هورزاد زاده خورشید مشاهده
هورشاد مرکب از هور( خورشید) + شاد مشاهده
هوروش درخشان و زیبا چون خورشید مشاهده
هوری نور خورشید مشاهده
هوما مرغ سعادت، فرخنده مشاهده
هونراوه کنایةاز کلام منظوم مشاهده
هیران قرار مشاهده
هیزان نیرومند، توانا مشاهده
هینان آوردن مشاهده
هیوان ایوان. تراس مشاهده
هارا کوهستان مشاهده
هدسه همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل د... مشاهده