اسم فارسی دختر با ت

نام معنی نام جزییات
تاج مهر آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شک... مشاهده
تارادیس مانند ستاره مشاهده
تافته نوعی پارچه ابریشمی مشاهده
تاک آفرین مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده) مشاهده
تاکدخت مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر) مشاهده
تتسگل نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث ش... مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده