اسم فارسی دختر با ع

نام معنی نام جزییات
عطرین منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز مشاهده
عرشیان عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان مشاهده
عرفانه عرفان(عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان( معرفت) + ه... مشاهده
عسل ناز شیرین و زیبا مشاهده
عالم تاج عالم(عربی) + تاج(فارسی) آن که چون تاجی بر سر عالم... مشاهده
عجب نوش عجب(عربی) + نوش( فارسی) نام زنی در منظومه خسروشیری... مشاهده
عزت بانو عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند مشاهده
عزت زمان عزت(عربی) + زمان(فارسی)،عزت الزمان مشاهده
عطرسای عطر(عربی) + سا(فارسی)، معطر و خوشبوکننده مشاهده
عنبربو عنبر+ بو،معطر مشاهده