اسم فارسی دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گلاسا مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت مشاهده
گلاله کاکل مجعد، موی پیچیده مشاهده
گلایول گلایل، گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف مشاهده
گلباران برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود مشاهده
گلبان نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی... مشاهده
گلبر آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است مشاهده
گلبن بوته یا درخت گل مشاهده
گلبوته بوته گل مشاهده
گلبیز گل افشان، گلریز، خوشبو، معطر مشاهده
گلپاد نگهبان گل مشاهده
گلچهر گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو مشاهده
گلرنگ به رنگ گل مشاهده
گلزاد زاده گل مشاهده
گلزار گلستان مشاهده
گلستانه نام روستایی در نزدیکی کاشان مشاهده
گلسر آن که سر و رویی چون گل دارد مشاهده
گلشاد گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است مشاهده
گلشهر از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تو... مشاهده
گلعذار گل(فارسی) + عذار(عربی)، گلچهره مشاهده
گلفشان گل افشان مشاهده
گلگونه گلگون مشاهده
گلنام دارای نامی زیبا چون گل مشاهده
گلندام گل اندام مشاهده
گلنواز نوازش کننده گل مشاهده
گلیار یار و همنشین گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد مشاهده
گهردخت دختر دارای اصالت مشاهده
گهرناز گوهرناز مشاهده
گوهرآرا آراینده گوهر، آراینده جواهر مشاهده
گوهرافروز افروزنده گوهر مشاهده
گوهربانو بانوی گرامی و اصیل مشاهده
گوهرتاب تابنده چون گوهر مشاهده
گوهرتاج تاجی از گوهر مشاهده
گوهرتاش گوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای گوهر مشاهده
گوهرشید گوهری درخشان چون خورشید مشاهده
گوهرملک گوهر(فارسی) + ملک(عربی) پادشاه زاده مشاهده
گوهرنگار مرصع مشاهده
گوهره نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان مشاهده
گوهرین جواهرنشان، مرصع مشاهده
گیتی ناز آن که موجب فخر و مباهات گیتی است مشاهده
گیلنار مرکب از گیل( گیلک) + نار( انار) مشاهده
گیهان کیهان، جهان، دنیا، گیتی مشاهده