اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
آریوراد نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی - ایرانی و جوانم... مشاهده
بهبود پیشرفت تدریجی - حرکت رو به بهتر شدن مشاهده
خدابخش عطای الهی، بخشیده خداوند مشاهده
هوم نام گیاهی مقدس نزد ایرانیان باستان، ازشخصیتهای شاه... مشاهده
گلشاه نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان مشاهده
مهرام ماه آرام مشاهده
کامبیز گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
هویدا روشن، آشکار، نمایان مشاهده
شیانا پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) +... مشاهده
رامیاد زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
کامکار کامروا، موفق مشاهده
نشواد نام پهلوانی تورانی مشاهده
بهفام مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام(رنگ) مشاهده
هیرمند نام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
خشایارشا مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر -... مشاهده
مهرماه مرکب از مهر( محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان مشاهده
آسیم استاد بزرگ مرتبه واستاد عظیم الشأن مشاهده
کاکو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در... مشاهده
بختیار خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی مشاهده
شاهپور شاپور مشاهده
پشنگ نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام برادرزا... مشاهده
پشوتن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و برد... مشاهده
ارتمن نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامن... مشاهده
یادگار آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به ص... مشاهده
محمدیار محمد(عربی) + یار(فارسی) یار و یاور محمد مشاهده
زیرک باهوش، جلد، از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار موبدان... مشاهده
شاهمیر شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک... مشاهده
فرطوس از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپ... مشاهده
اردین راستین مشاهده
شاهک شاه کوچک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و... مشاهده
گیو از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان ب... مشاهده
وهنیا بهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
آقاگل آقا (مغولی) + گل(فارسی) نام روستایی در نزدیکی اصفه... مشاهده
داتام نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه مشاهده
شاوران از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در... مشاهده
جویا جستجو کننده، جوینده مشاهده
اهورا مزدا اهورامزد، هرمزد ، اورمزد ، هرمز، معنی اصلی این کلم... مشاهده
دادبه آفریده بهتر، نام پدر ابن مقفع نویسنده نامدار قرن د... مشاهده
ویسپار از نجبای پارس مشاهده
برزو بلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم... مشاهده
دارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز... مشاهده
کهیار کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرس... مشاهده
علی داد علی(عربی) + داد(فارسی) داده علی (ع) مشاهده
ژوپین ژوبین مشاهده
فرواک پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی مشاهده
لهراسب لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
چکاد بالای کوه، قله مشاهده
صفدر صف(عربی) + در(فارسی) ، مردجنگی، دلاور، صف شکن، از... مشاهده
برمک عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی ب... مشاهده
آناگ نام یکی از احکام پارت در زمان اردشیر پادشاه ساسانی مشاهده