اسم فارسی پسر با ر

نام معنی نام جزییات
رادین <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه رادین با تلفظ / Rādin... مشاهده
رهام <p>(تلفظ: rohām, rohhām) اسمی ایرانی و پسرانه</p>... مشاهده
رادمهر <p>(تلفظ: rād mehr) اسمی پسرانه و فارسی مرکب از را... مشاهده
رادوین <p>&nbsp;(تلفظ: rādvin) اسمی پسرانه و ایرانی، نام... مشاهده
رادمان <p>(تلفظ: rādmān) اسمی پسرانه و ایرانی از شخصیتهای... مشاهده
رايان راهنما مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
رایمون پسر باهوش مشاهده
راد جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا مشاهده
رایین نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی مشاهده
رامین عاشق ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
راتین رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساس... مشاهده
روزبه بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرا... مشاهده
رهان نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر مشاهده
رامبد نگهبان و پاسدار آرامش مشاهده
رامیار رمه یار چوپان، شبان مشاهده
راشا راه عبور مشاهده
رستم در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم... مشاهده
رهی غلام، بنده مشاهده
رامی رامتین مشاهده
رستار نجات یافته، رها شده مشاهده
رادبه مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر... مشاهده
روزبهان نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به... مشاهده
روزمهر خورشید روز، درخشان مشاهده
رادنوش مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده) مشاهده
روشاک نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی مشاهده
روماک در گویش مازندران راست و منظم مشاهده
رام از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
رامیاد زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
رکسار پهلوان - قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایر... مشاهده
رزمان نام یکی از سرداران دیلمیان مشاهده
روزک روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی مشاهده
ریو ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در... مشاهده
ریونیز از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخ... مشاهده
رادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای زابلستان در زما... مشاهده
رادعلی راد(فارسی) + علی(عربی) علی جوانمرد مشاهده
رادفرخ از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساس... مشاهده
رام برزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران د... مشاهده
رامشاد مرکب از رام( آرام یا مطیع) + شاد( خوشحال) مشاهده
رستهم رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) +... مشاهده
رشنواد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای... مشاهده
رشیدا رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستع... مشاهده
رغمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
رمیار رامیار مشاهده