معنی اسم آبان سار

مانند آبان

ریشه اسم آبان سار

فراوانی اسم آبان سار

تا کنون کسی با نام آبان سار در گهواره ثبت نام نکرده است.