اسم دختر با ق

نام معنی نام جزییات
قمرسیما آن که چهره ای نورانی و زیبا چون ماه دارد مشاهده
قمرناز قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست مشاهده
قمری نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم مشاهده
قیدافه از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پا... مشاهده
قیزبس دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد... مشاهده