اسم دختر با چ

نام معنی نام جزییات
چهرفروز چهرافروز مشاهده
چهرمینو آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد مشاهده
چهره صورت مشاهده
چهره گل آن که چهره ای زیبا چون گل دارد مشاهده
چهرک نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر... مشاهده
چهل چراغ چلچراغ مشاهده
چوک چشمه مشاهده
چکامه شعر به ویژه قصیده مشاهده
چکاوه چکاوک مشاهده
چکاوک پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر... مشاهده
چیترا نژاد مشاهده
چیچک گل مشاهده
چیستا نام فرشته دانش و معرفت مشاهده
چیلانه درخت عناب مشاهده
چیکا نوعی پرنده مشاهده