اسم دختر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژربرا گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به ر... مشاهده
ژرفا عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی مشاهده
ژرفی عمق، ژرفا مشاهده
ژرفین عمیق مشاهده
ژرویرا ژریرا مشاهده
ژنیا ژنیک مشاهده
ژنیک با استعداد، نابغه مشاهده
ژوان زمان، میعاد، ملاقات مشاهده
ژون بت، صنم مشاهده
ژیژیس نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
ژیلا ژاله تگرگ مشاهده
ژینا زندگی بخش مشاهده
ژینا زندگی بخش مشاهده
ژینا زندگی بخش مشاهده
ژینا باهوش، با نابغه، ژنیک مشاهده