اسم دختر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژاسمن یاسمن مشاهده
ژاسمین یاسمن مشاهده
ژالانه گیاهی زیبا و خودرو مشاهده
ژاله شبنم ، قطره باران مشاهده
ژالین شعله آتش مشاهده
ژامک از نامهای باستانی، آینه مشاهده
ژانت مونث ژان (ژان = یحیی، یوحنا ، خداداد) مشاهده
ژانیا از نامهای باستانی مشاهده
ژانیتا مشاهده
ژانین نام دریاچه ای در یونان مشاهده
ژانینا نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام مشاهده
ژاوا جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سو... مشاهده
ژاوه نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی مشاهده
ژاکلین مشاهده
ژاییژ شراره آتش مشاهده