اسم دختر

نام معنی نام جزییات
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
شعری نام ستاره ای مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
ایرانه منسوب به ایران مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
شعله زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی مشاهده
فریانه نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی مشاهده
لیسا نام روستایی در نزدیکی قزوین مشاهده
میشی منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز مشاهده
بیلو جویبار کوتاه ‏مدت مشاهده
حارثه مؤنث حارث، کشاورز مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
بینور دیدنی مشاهده
درتا در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتا... مشاهده
آراسته آن که دارای صفتهای خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده... مشاهده
بینیار بیننده مشاهده
تاک آفرین مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده) مشاهده
درخشا درخشان مشاهده
ساحر سحرکننده، افسونگر مشاهده
سوسا مرکب از سو( روشنایی، نور) + سا( پسوند شباهت و هم... مشاهده
آنو در دین بابلی، نام خدای آسمان مشاهده
بريوان دختري که گوسفندان بازگشته از چراگاه را صدا ميزند. مشاهده
بیور بی بهره ، عدد میلیون در ریاضی مشاهده
تاکدخت مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر) مشاهده
درخشنده دارای درخشش، روشن و تابان مشاهده
روح انگیز روح(عربی) + انگیز(فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا مشاهده
ساحره سحرکننده، افسونگر مشاهده
صنم دخت صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر مشاهده
روحبخش روح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح، روح انگیز مشاهده
سوسنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
صنم رو صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلب... مشاهده
هدسه همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل د... مشاهده
حامده مؤنث حامد، سپاسگزار مشاهده
رودابه مرکب از رود( فرزند) + آبه( روشنی)، از شخصیتهای ش... مشاهده
صنم گل صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل مشاهده
فریدخت دختر زیبا و محبوب مشاهده
بیوی انسان بی آزار ، سلامت مشاهده
درستی نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
روزافزون آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پی... مشاهده
شفیعه مؤنث شفیع، شفاعت کننده مشاهده
صنم ناز صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر مشاهده
میمنت سعادت، فرخندگی، مبارکی مشاهده
اریدیس (به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکی... مشاهده
ایزدچهر دارای چهره ای چون فرشتگان مشاهده
بریا واژة ایکاش مشاهده
بیکژ هموار، صاف مشاهده
تتسگل نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث ش... مشاهده
سارالماز ناپژمردنی، بدون خزان مشاهده
شفیقه مؤنث شفیق،مهربان مشاهده