اسم دختر

نام معنی نام جزییات
صنوبر معرب از فارسی، نام درختی همیشه سبز مشاهده
غانیه زن جوان پاکدامن مشاهده
آرامدخت دختر آرام دختر ساکت دختر با وقار مشاهده
تحفه شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه مشاهده
درفشان درخشان و روشن مشاهده
شقاقل گیاهی پایا با برگهای معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی مشاهده
فریر گیاهی خوشبو مشاهده
ماءالسماء باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان ع... مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده
بیکن بدون رقیب، یگانة مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده
فریرخ زیبارخ مشاهده
نیره مؤنث نیر،روشن و منور مشاهده