اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
فریر گیاهی خوشبو مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده
فریرخ زیبارخ مشاهده