اسم فارسی دختر با د

نام معنی نام جزییات
دخت مهر دختر خورشید مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده
درتا در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتا... مشاهده
درخشا درخشان مشاهده
درخشنده دارای درخشش، روشن و تابان مشاهده
درستی نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
درفشان درخشان و روشن مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده