اسم فارسی دختر با ط

نام معنی نام جزییات
طوطی پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی... مشاهده
طلاناز طلا(عربی)+ ناز(فارسی) زیبا چون طلا مشاهده
طرب آرا طرب(عربی) + آرا(فارسی) ، آراینده انجمن سرور و خوشح... مشاهده
طرب انگیز طرب(عربی) + انگیز(فارسی) ، مسرت بش، شادی آور، نام... مشاهده
طرفه شگفت آور، جالب،عجیب مشاهده
طره خاتون طره(عربی) + خاتون(فارسی) مرکب از طره( زلف) + خاتو... مشاهده
طلاسان طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر مشاهده
طلاگون طلا(عربی) + گون(فارسی) مانند طلا، مانند زر مشاهده
طیلا می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز... مشاهده