اسم فارسی دختر با ق

نام معنی نام جزییات
قشنگ زیبا، خوشگل مشاهده
قدسی قدس(عربی + ی(فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی مشاهده
قشنگ گل گل زیبا ، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است مشاهده
قمرتاج قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه مشاهده
قمرناز قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست مشاهده
قیدافه از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پا... مشاهده