اسم فارسی دختر با م

نام معنی نام جزییات
مهرنگ به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو مشاهده
مینوش می نوشنده، نوشنده می مشاهده
ملک ناز ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا مشاهده
ماه آفرید آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
مهبا همراه ماه مشاهده
ماهزاد زاده ماه، زیبا مشاهده
مهرانگیز برانگیزاننده محبت و دوستی مشاهده
مهرتاب آنچه خورشید بر آن می تابد مشاهده
میچکا در گویش مازندران گنجشک مشاهده
میخک گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی مشاهده
مارتا در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ،... مشاهده
مامک مادر،خطاب محبت آمیز به فرزند دختر مشاهده
مانه نام روستایی در نزدیکی بجنورد مشاهده
ماهتاب مهتاب مشاهده
ماهناز ناز و زیبا مانند ماه مشاهده
مهرنسا مهر(فارسی) + نسا(عربی) نورانی ترین زن در میان زنا... مشاهده
مهیتا زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه(ماه)+ی نسبت + ت... مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده
ماجان معجن ، ماهگان ، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف... مشاهده
مادیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
میهن وطن، زادگاه مشاهده
مامو نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
ماندان ماندانا، عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشا... مشاهده
ماه آفرین آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک... مشاهده
ماه خانم ماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
ماه سیما ماه(فارسی) + سیما(عربی) آن که سیما و چهره او چون م... مشاهده
ماه شید روشنی و درخشش ماه مشاهده
ماه طلعت ماه(فارسی) + طلعت(عربی)، ماه سیما مشاهده
مهتاج آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد مشاهده
ماهتا مهتا،مانند ماه مشاهده
مهرآگین همراه با محبت مشاهده
مهسانه آن که چون ماه زیبا و درخشان است مشاهده
مرمرین ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
میشی منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز مشاهده
مینوچهر دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی مشاهده
مینودخت دختر آسمانی، دختر بهشتی مشاهده
مینورخ دارای چهره ای آسمانی و بهشتی مشاهده
مینوزاد زاده آسمان یا زاده بهشت مشاهده
مینوسرشت آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد مشاهده
مینووش مانند بهشت، زیبا چون بهشت مشاهده
میهن بانو بانوی وطن مشاهده
میهن تاج تاج و سرور وطن مشاهده
میهن دخت دختر وطن مشاهده
ملک آفرین ملک(عربی) + آفرین(فارسی) مرکب از ملک( سرزمین) + آ... مشاهده
ملک بانو ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو مشاهده
ملک تاج ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو مشاهده
ملیله رشته باریک فلزی طلا مشاهده
ماه به بهتر از ماه مشاهده
ماه بی بی ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و... مشاهده