اسم فارسی دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماه شید روشنی و درخشش ماه مشاهده
ماه نسا ماه(فارسی) + نسا(عربی) ان که در بین زنان چون ماه م... مشاهده
مهتاج آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد مشاهده
ماهتا مهتا،مانند ماه مشاهده
مهرآگین همراه با محبت مشاهده
مهرانگیز برانگیزاننده محبت و دوستی مشاهده
مهرتاب آنچه خورشید بر آن می تابد مشاهده
مهرنسا مهر(فارسی) + نسا(عربی) نورانی ترین زن در میان زنا... مشاهده
مهلقا مه لقا، مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی ز... مشاهده
مهوش مانند ماه، بسیار زیبا مشاهده
مهیتا زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه(ماه)+ی نسبت + ت... مشاهده
مینوچهر دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی مشاهده
مینودخت دختر آسمانی، دختر بهشتی مشاهده
مینورخ دارای چهره ای آسمانی و بهشتی مشاهده
مینوزاد زاده آسمان یا زاده بهشت مشاهده
مینوسرشت آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد مشاهده
مینوش می نوشنده، نوشنده می مشاهده
مینووش مانند بهشت، زیبا چون بهشت مشاهده
مادیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
میهن وطن، زادگاه مشاهده
میهن بانو بانوی وطن مشاهده
میهن تاج تاج و سرور وطن مشاهده
میهن دخت دختر وطن مشاهده
مامو نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
ملک آفرین ملک(عربی) + آفرین(فارسی) مرکب از ملک( سرزمین) + آ... مشاهده
مامک مادر،خطاب محبت آمیز به فرزند دختر مشاهده
ملک بانو ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو مشاهده
ملک تاج ملک(عربی) + بانو(فارسی) شاه بانو مشاهده
ملک ناز ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا مشاهده
ماندان ماندانا، عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشا... مشاهده
ملیله رشته باریک فلزی طلا مشاهده
مانه نام روستایی در نزدیکی بجنورد مشاهده
ماه به بهتر از ماه مشاهده
ماه بی بی ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و... مشاهده
ماه پرن زیبا و لطیف چون ماه و پرند مشاهده
ماه پیکر آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است مشاهده
ماه تابان ماه درخشان و نورانی مشاهده
ماه جبین ماه(فارسی) + جبین(عربی)،مه جبین مشاهده
ماه جهان ماه دنیا، زیبای جهان مشاهده
مه پاره ماهپاره مشاهده
ماه خاتون بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
مه پیکر آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا مشاهده
ماه خانم ماه(فارسی) + خانم(ترکی) بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
ماه خدای نام فرشته ای مشاهده
ماه رخسار ماهچهر مشاهده
مه فروز فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا مشاهده
ماه روی ماهچهر مشاهده
مه فروغ پرتو ماه مشاهده
ماه زیور زیور و زینت ماه مشاهده
ماه شاد مرکب ازماه + شاد( خوشحال) مشاهده