اسم فارسی دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماه طلعت ماه(فارسی) + طلعت(عربی)، ماه سیما مشاهده
ماه لقا ماه(فارسی) + لقا(عربی)، مه لقا مه لقا مشاهده
ماه منظر ماه(فارسی) + منظر(عربی) ماهرو، ماهچهر مشاهده
ماهانه دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار مشاهده
ماهپاره دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه مشاهده
ماهتاب مهتاب مشاهده
ماهتاج آن که تاج او چون ماه می درخشد مشاهده
ماهچهر ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است... مشاهده
ماهدیس آن که مانند ماه زیباست مشاهده
ماهزاد زاده ماه، زیبا مشاهده
مهرآذر مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آذر( آتش)، از موب... مشاهده
ماهناز ناز و زیبا مانند ماه مشاهده
ماهناک روشنی ماه و مهتاب مشاهده
مهرآور آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت مشاهده
ماهوش مانند ماه مشاهده
ماهویه ماهوی مشاهده
مهرافروز روشن کننده مهر و محبت مشاهده
مهراندیش آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است مشاهده
مهردیس مانند خورشید مشاهده
مهرمنیر مهر(فارسی) منیر(عربی) خورشید روشن و درخشان مشاهده
مهرنگ به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو مشاهده
مهروش مانند خورشید مشاهده
مهریز زیباروی کوچک - ماه کوچک مشاهده
مهسانه آن که چون ماه زیبا و درخشان است مشاهده
مدیسه نام روستایی در استان اصفهان مشاهده
مهستی مه(فارسی، ماه) + سیتی(عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه... مشاهده
مرجون گل میشه بهار مشاهده
مردآوند نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
مهیاره آن که از ماه دست بند دارد مشاهده
مهین دخت دختر بزرگتر مشاهده
مرمرین ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر مشاهده
میچکا در گویش مازندران گنجشک مشاهده
میخک گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
مشکاه مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن... مشاهده
مشکدانه مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن... مشاهده
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
میشی منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
میناز نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازن... مشاهده