اسم فارسی دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماه پرن زیبا و لطیف چون ماه و پرند مشاهده
ماه پیکر آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است مشاهده
ماه جبین ماه(فارسی) + جبین(عربی)،مه جبین مشاهده
ماه جهان ماه دنیا، زیبای جهان مشاهده
مه پاره ماهپاره مشاهده
ماه خاتون بانویی که چون ماه زیباست مشاهده
مه پیکر آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا مشاهده
ماه خدای نام فرشته ای مشاهده
ماه رخسار ماهچهر مشاهده
مه فروز فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا مشاهده
ماه روی ماهچهر مشاهده
مه فروغ پرتو ماه مشاهده
ماه زیور زیور و زینت ماه مشاهده
ماه شاد مرکب ازماه + شاد( خوشحال) مشاهده
ماه لقا ماه(فارسی) + لقا(عربی)، مه لقا مه لقا مشاهده
ماه منظر ماه(فارسی) + منظر(عربی) ماهرو، ماهچهر مشاهده
ماهانه دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار مشاهده
ماهپاره دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه مشاهده
ماهتاج آن که تاج او چون ماه می درخشد مشاهده
ماهچهر ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است... مشاهده
مهرآذر مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آذر( آتش)، از موب... مشاهده
ماهناک روشنی ماه و مهتاب مشاهده
مهرآور آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت مشاهده
ماهوش مانند ماه مشاهده
ماهویه ماهوی مشاهده
مهرافروز روشن کننده مهر و محبت مشاهده
مهراندیش آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است مشاهده
مهردیس مانند خورشید مشاهده
مهرمنیر مهر(فارسی) منیر(عربی) خورشید روشن و درخشان مشاهده
مهروش مانند خورشید مشاهده
مهریز زیباروی کوچک - ماه کوچک مشاهده
مدیسه نام روستایی در استان اصفهان مشاهده
مرجون گل میشه بهار مشاهده
مردآوند نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
مهیاره آن که از ماه دست بند دارد مشاهده
مهین دخت دختر بزرگتر مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
مشکاه مکان نورانی - چراغدان - طاقی بلند که چراغ را در آن... مشاهده
مشکدانه مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی) دانه خوشبویی که آن... مشاهده
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده