اسم فارسی دختر با ه

نام معنی نام جزییات
هستی وجود، زندگی، زندگانی مشاهده
همتا نظیر، مانند مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
هما پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش ب... مشاهده
هیما بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفت... مشاهده
هومهر دوست مشاهده
هویار یار خوب و خوش مشاهده
هرانوش دختری با روی برافروخته ، دختر آتش ، کنایه از دختر... مشاهده
هنگامه شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب مشاهده
هوزان نرگس نو شکفته مشاهده
هورناز خورشید زیبا مشاهده
هورمهر خورشید مشاهده
هورشید خورشید، آفتاب مشاهده
هلنسا هل(فارسی) + نسا(عربی) زنان معطر مشاهده
همایون بخت خوشبخت، خجسته بخت، کامیاب مشاهده
همایون چهر خوشروی، خوش سیما و زیبا مشاهده
همیشه بهار گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در... مشاهده
همیلا نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
هوبخت خوشبخت مشاهده
هوتس به ضم ت ، آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همس... مشاهده
هوتوس آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و... مشاهده
هوده راست، درست مشاهده
هور خور،خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکا... مشاهده
هورآفرین آفریننده خورشید مشاهده
هورتاش هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است مشاهده
هورتن آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد مشاهده
هورچهر آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دار... مشاهده
هورخش آفتاب عالمتاب مشاهده
هورداد داده خورشید مشاهده
هوردخت دختری زیبا چون خورشید مشاهده
هوردیس زیبا و روشن چون خورشید مشاهده
هوررخ هورچهر مشاهده
هورزاد زاده خورشید مشاهده
هورشاد مرکب از هور( خورشید) + شاد مشاهده
هوروش درخشان و زیبا چون خورشید مشاهده