اسم فارسی دختر با و

نام معنی نام جزییات
وانیا هدیه با شکوه خداوند مشاهده
ویدا پیدا و هویدا و ظاهر مشاهده
ویونا نام روستایی در نزدیکی کاشان مشاهده
وینا رنگارنگ ، همجنین روشن و آشکار مشاهده
ویشکا نام روستایی در نزدیکی رشت مشاهده
ویستا دانش و فرهنگ مشاهده
ونوشه در گویش مازندران گل بنفشه مشاهده
ویرو نام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین مشاهده
وحدانه یکی یکدانه مشاهده
ودا به کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندوان که... مشاهده
ورتاج گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد مشاهده
ورجا بلندمرتبه، ارجمند مشاهده
وردآفرید آفریده گل مشاهده
وردآور مرکب از ورد( گل) + آور( آورنده) مشاهده
وه آفرید آفریده خوب مشاهده
وه آفرین آفریننده خوب یا خوبی مشاهده
وه نوش بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل) مشاهده
وهان جمع خوبان ،بهان مشاهده
وهرو خوبروی مشاهده
ویوگ عروس مشاهده