اسم فارسی دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پرنین مانند پر مشاهده
پرو پروین مشاهده
پرور ریشه پروردن، دارای پر مشاهده
پروش لطیف چون پر مشاهده
پری پیکر آنکه اندامی زیبا چون پری دارد مشاهده
پری تاج پری(موجودی بسیار زیبا) + تاج ، سرآمد پریان مشاهده
پری دخت دختر پری ، نام دختر پادشاه چین که سام پسر نریمان ع... مشاهده
پری گل زیبا چون گل و پری مشاهده
پری ویس نام زنی در ویس و رامین مشاهده
پریچهره آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو مشاهده
پریرخ پریچهره، زیبا رو مشاهده
پریزاده پریزاد مشاهده
پریژه پری کوچک مشاهده
پریفر دختر زیبا و با وقار ، دختری که مانند پریان زیباست... مشاهده
پرینوش دارای نامی زیبا مشاهده
پوپه پوپک مشاهده
پوران دخت از شخصیتهای شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسان... مشاهده
پولک دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزی... مشاهده
پیدرا رودی در امریکا مشاهده
پیروزدخت مرکب از پیروز( فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت( دخ... مشاهده