اسم فارسی دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پارنا نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر مشاهده
پرشاد نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
پرندخت دختر لطیف چون پرند مشاهده
پرک ستاره سهیل، تاج مشاهده
پریشا پری شاه، شاه پری ها مشاهده
پریفام زیبا چون پری مشاهده
پرینام دارای نامی زیبا مشاهده
پیمانه جام شراب مشاهده
پاپوک نعنای دشتی با گل آذینی مانند سنبل در بخش خراسان مشاهده
پادینا در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود مشاهده
پارامیدا پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی... مشاهده
پاردیس پردیس مشاهده
پاشنگ خوشه انگور مشاهده
پامچال گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی مشاهده
پانتی نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
پاک آفرین آفریننده پاک مشاهده
پاک رخ پاکیزه رو، زیبا رو مشاهده
پاک گوهر پاک گهر مشاهده
پاکدخت دختر پاک و عفیف مشاهده
پاکنوش پاک نوشنده مشاهده
پایون پیرایه ، زیور ، آرایش مشاهده
پاییزان هنگام پاییز مشاهده
پدیده آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تج... مشاهده
پرارین دخت دختر نیکو و خوب مشاهده
پربها باارزش، قیمتی مشاهده
پرخیده از لغات اساطیری است مشاهده
پردخت یا مخفف پریدخت مشاهده
پردیز پردیس مشاهده
پرزاد پر + زاد( زاده)،مخفف پری زاده مشاهده
پرستوک پرستو مشاهده
پرستک پرستو مشاهده
پرسیا پرشیا مشاهده
پرگام نام امپراطوری ای در زمان سلوکیان مشاهده
پرگان مشاهده
پرگشا پرگشاينده، پرواز کننده مشاهده
پرگون لطیف چون پر مشاهده
پرمون زینت و آرایش مشاهده
پرن پروین مشاهده
پرناک جوان، برنا مشاهده
پرنددخت پرندخت مشاهده
پرنددیس پرندیس مشاهده
پرندوش پس پریشب مشاهده
پرندک پشته، کوه کوچک مشاهده
پرندین نرم و لطیف چون پرند مشاهده
پرنوش به ضم پ ، شیرین ، زیبا ، دوست داشتنی مشاهده
پرنون پرنیان مشاهده
پرنین مانند پر مشاهده
پرو پروین مشاهده
پرور ریشه پروردن، دارای پر مشاهده
پروش لطیف چون پر مشاهده