اسم فارسی دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پری پیکر آنکه اندامی زیبا چون پری دارد مشاهده
پری تاج پری(موجودی بسیار زیبا) + تاج ، سرآمد پریان مشاهده
پری جان مرکب از پری + جان( واژه محبت آمیز در خطاب به اشخاص... مشاهده
پری دخت دختر پری ، نام دختر پادشاه چین که سام پسر نریمان ع... مشاهده
پری گل زیبا چون گل و پری مشاهده
پری ویس نام زنی در ویس و رامین مشاهده
پریچه پری کوچک مشاهده
پریچهره آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو مشاهده
پریرخ پریچهره، زیبا رو مشاهده
پریرو پری چهره، زیبا رو مشاهده
پریزاده پریزاد مشاهده
پریژه پری کوچک مشاهده
پریفر دختر زیبا و با وقار ، دختری که مانند پریان زیباست... مشاهده
پرینوش دارای نامی زیبا مشاهده
پوپه پوپک مشاهده
پوران دخت از شخصیتهای شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسان... مشاهده
پولک دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزی... مشاهده
پیچک گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد مشاهده
پیدرا رودی در امریکا مشاهده
پیروزدخت مرکب از پیروز( فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت( دخ... مشاهده