اسم فارسی دختر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژانیا از نامهای باستانی مشاهده
ژرفا عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی مشاهده
ژیلا ژاله تگرگ مشاهده
ژاله شبنم ، قطره باران مشاهده
ژامک از نامهای باستانی، آینه مشاهده
ژاوا جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سو... مشاهده
ژاییژ شراره آتش مشاهده
ژرفی عمق، ژرفا مشاهده
ژرفین عمیق مشاهده
ژون بت، صنم مشاهده
ژیژیس نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده