اسم فارسی دختر با ک

نام معنی نام جزییات
کیمیا اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
کتایون کسایون،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیص... مشاهده
کانی چشمه آب - کنایه از تازگی و نشاط است مشاهده
کرشمه ناز، عشوه، غمزه مشاهده
کیارا اندوه و ملالت ، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات مشاهده
کامیشا خوشحال ، سرزنده ، خوش بیان ، ترکیب مغلوب و تغییر ی... مشاهده
کیاندخت دختری از نسل شاهان مشاهده
کهربا نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جذب کنندگی دار... مشاهده
کاناز چوب ریشه خوشه خرما مشاهده
کرانه ساحل، کنار،سو، جهت مشاهده
کیادخت دختر پادشاه مشاهده
کیان بانو ملکه مشاهده
کیانه منسوب به کیان، پادشاهی مشاهده
کیناز به کسر کاف ، موجب تفاخر پادشاه ، دختری که پادشاه ن... مشاهده
کیهان دخت مرکب از کیهان( دنیا) + دخت( دختر) مشاهده
کیهانه کیهان، جهان، دنیا، گیتی مشاهده
کیوان دخت مرکب از کیوان( نام ستاره ای) + دخت( دختر) مشاهده
کاشین نام مکانی در شمال ایلام مشاهده
کامه هدف ، مراد ، خواهش ، خواسته ، آرزو مشاهده
کرا نام همسر مولانا جلال الدین بلخی مشاهده
کسایون کتایون، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قی... مشاهده
کشم نام دختر فرهاد پادشاه اشکانی مشاهده
کشور سرزمینی دارای مرزهای مشخص مشاهده
کلاله بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و... مشاهده
کمانه منسوب به کمان مشاهده
کهسار کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است مشاهده
کوشانه مونث کوشان -دختر ساعی - بانوی تلاشکر - مشاهده
کوشک قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
کوهینه پونه مشاهده
کی آفرید مرکب از کی( پادشاه) + آفرید( آفریده) مشاهده
کی آفرین آفریننده پادشاه مشاهده
کی بانو بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند مشاهده
کی دخت دختر پادشاه مشاهده