اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
شعیا اشعیا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که نسبش به... مشاهده
نیاوند از نسل نیاکان ، ادامه نسل اجداد مشاهده
ایزدیار آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای... مشاهده
تخار نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام یکی از... مشاهده
سوفرا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز مشاهده
کیارنگ رنگ پاکیزه و لطیف مشاهده
تخواره نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام پدر خز... مشاهده
روزک روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی مشاهده
هرمزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده
ازدر منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب مشاهده
پاپک استوار ، پدر کوچک ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور... مشاهده
کیازند پادشاه بزرگ مشاهده
فریشاد مرکب از فری( با شکوه) + شاد(خوشحال) مشاهده
آرپان آرین - منسوب به قوم آریایی - برای توضیحات بیشتر ای... مشاهده
شماخ از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ا... مشاهده
آباد تندرست و مرفه ، آراسته مشاهده
هرواک نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
آبادیس نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی مشاهده
شماساس از شخصیتهای شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در... مشاهده
کیان شیر پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن مشاهده
هزاره از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه... مشاهده
آباریس موبد معروف دوره هخامنشی مشاهده
آرتاباز نام فرمانده گردونه های کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
اسپندیار اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهل... مشاهده
بزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
هزبر هژبر،شیر مشاهده
آباقا نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول مشاهده
ماخ از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری... مشاهده
آباگران‎ ‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎ مشاهده
آرتاپارت نام نگهبان کوروش دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
اسپیتامن صورتی از سپیتمان، لقب خانوادگی زرتشت نام سردار ایر... مشاهده
بزرگ امید بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی مشاهده
اسپیتمن یکی از سرداران ایران در زمان داریوش هخامنشی مشاهده
فریمند صاحب زیبایی و شکوه مشاهده
دشمه از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره... مشاهده
ماراسپند کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و ن... مشاهده
استاسیس از مخالفین سلطه عرب در ایران در زمان خلیفه عباسی مشاهده
ماراسفند ماراسپند مشاهده
میهن یار دوست و یار وطن مشاهده
استرا در گویش سمنان ستاره،نام همسر یهودی انوشیروان که مد... مشاهده
آبان زاد زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است مشاهده
کیخسرو پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
آوگان از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی و پیشرو سپا... مشاهده
پارسوا خطه ، مرز ، کنار ، نام منطقه ای در غرب سرزمین ماده... مشاهده
فریین بیننده شکوه و جلال مشاهده
کیقباد، کیغباد از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران... مشاهده
شمیران از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی و جزو سپاه... مشاهده
نیوتش با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت-بر وزن پیشکش مشاهده
آبان یاد به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است مشاهده
نیوتیش نیوتش - با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت- (هر سه ح... مشاهده