اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
آوه از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرمانده... مشاهده
دلاور شجاع مشاهده
ماروسپند از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پسر خسروپروی... مشاهده
نیوزاد پهلوان زاده مشاهده
آباندان نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم مشاهده
تلیمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان ف... مشاهده
نیوزار از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
روماک در گویش مازندران راست و منظم مشاهده
کیوس نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
سی سیماک نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی مشاهده
طرحان نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد مشاهده
کیکاووس از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر ک... مشاهده
مقیما از شاعران قرن یازدهم مشاهده
پاساک نام برادرزاده داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
مگابیز نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
آبدست چابک ، تردست ، تر و فرز مشاهده
فغانیش از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان حکوم... مشاهده
سیاوخش سیاوش مشاهده
گرازه از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکا... مشاهده
تهم قوی، نیرومند مشاهده
اشتاد راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای م... مشاهده
بشتاسب گشتاسپ مشاهده
شنطوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در درگاه خس... مشاهده
فارناس نام پادشاه کاپادوکیه مشاهده
بابوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپا... مشاهده
شنگان از شخصیتهای شاهنامه و از بزرگان ایرانی در زمان یزگ... مشاهده
طرهان طرحان مشاهده
فارناسس نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
گرانخوار از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشا... مشاهده
نیک رای دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی مشاهده
تهمورث تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوش... مشاهده
سیبویه سیب کوچک یا بوی سیب، نام دانشمند نحوی نامدار در قر... مشاهده
شنگل شوخ، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهیا... مشاهده
فارناک فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
آبرلی آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند مشاهده
آرشامه به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریار... مشاهده
تهمورس تهمورث، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هو... مشاهده
گراهون از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشا... مشاهده
بابیک امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است مشاهده
تهمین پهلوان ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
سیتاک نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
شه موبد شاه موبد مشاهده
آبرو حیثیت ، شرف ، قدر مشاهده
سیحون از رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آر... مشاهده
فاریاب پاریاب ، فاراب ، نام شهری در استان کرمان و اطراف ک... مشاهده
گردآزاد پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران مشاهده
توان قدرت ، توانایی ، تحمل کردن چیزی ، طاقت مشاهده
سامیان نام روستایی در نزدیکی اردبیل مشاهده
شهباز شاه باز نوعی باز سفید رنگ و شکاری مشاهده
مانای سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد مشاهده