اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
اشناس نام افشین و چند تن دیگر مشاهده
پاو نام پسر شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در طبرستان... مشاهده
سیرخ نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر مشاهده
شهبال بزرگترین پر پرنده مشاهده
گرداب از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپا... مشاهده
اشو مقدس مشاهده
شهبان برادر زرین ملک در داستان ملک بهمن مشاهده
گردگیر از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تور... مشاهده
ماندا علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر... مشاهده
بگاش نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
آبستا اوستا - اساس بنیاد اصل - کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
اشک ناز مرکب از اشک و ناز ، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف مشاهده
هماوند از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
آبش تازه روی و خندان ، آنکه اطراف و پیشگاه خانه کسی را... مشاهده
آرمناک ارمنی- پسر هایکا، شخصی که ارمنیها نژاد خود را به... مشاهده
بلاشان پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از... مشاهده
ریو ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در... مشاهده
گرزم از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گش... مشاهده
اشکش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرمانده... مشاهده
بادان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پیروز از سرداران دورا... مشاهده
پاکر نام پسر اُرُد پادشاه اشکانی مشاهده
دمور از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افر... مشاهده
ریونیز از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخ... مشاهده
گرزن تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند مشاهده
گرستون از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری مشاهده
تورنگ قرقاول مشاهده
فیروزان پیروزان مشاهده
گرسیوز از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب... مشاهده
تورک نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان مشاهده
وادان نام روستایی در نزدیکی دماوند مشاهده
زائان نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین مشاهده
شهرآزاد نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
گرگین از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد... مشاهده
وادگان نام شخصی در وندیداد مشاهده
آبلاتکا از نامهای ایران باستان مشاهده
باذان نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشی... مشاهده
سیمک از نامهای باستانی، سفید و درخشان مشاهده
گرمانک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایر... مشاهده
همنواد از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان مشاهده
توس طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایر... مشاهده
زاب زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نس... مشاهده
شهرآگیم حاکم شهر، نام یکی از سپهسالاران مازندران مشاهده
گرمایل گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رها... مشاهده
آرمینی سپهسالار یزگرد سوم پادشاه ساسانی مشاهده
زاد فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپروی... مشاهده
طهماسپ دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشا... مشاهده
گروخان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در د... مشاهده
دوست محمد دوست(فارسی) + محمد(عربی) دوستدار محمد مشاهده
زادان فر یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
گروی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسی... مشاهده