اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
منجیک نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی مشاهده
آیتونا در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارس... مشاهده
دوستعلی دوست(فارسی) + علی(عربی) دوستدار علی مشاهده
زادان فرخ نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
قابوس معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از ام... مشاهده
آبو آبی ، نیلوفرآبی ، دایی مشاهده
زادبه آزادبه مشاهده
گژدهم از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر... مشاهده
مندی از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
آبکار سقا ، می فروش ، حکاک ، نگین ساز ، نام یکی از بزرگا... مشاهده
پراهام پرهام مشاهده
زادسرو آزادسرو مشاهده
سینار سنباد ، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایر... مشاهده
شهربان حاکم شهر مشاهده
گستهم از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و... مشاهده
واردان نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
زادشم از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان من... مشاهده
سیناک نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه ا... مشاهده
طورگ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندها... مشاهده
منشور از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افر... مشاهده
اغریرث صاحب گردونه پیش رونده، از شخصیتهای شاهنامه، پسر پش... مشاهده
زادفرخ از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زم... مشاهده
شهرتاش شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری مشاهده
طوس از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی م... مشاهده
آبیار میراب ، مامور تقسیم آب مشاهده
بمان علی بمان (فارسی) + علی(عربی) نامی که با آن طول عمر کود... مشاهده
زادمن آزادمنش مشاهده
شهرخ شاهرخ مشاهده
طوش از شخصیتهای شاهنامه، بنا به بعضی از نسخه های شاهنا... مشاهده
گشتاسپ دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
ماه برزین دارای شکوهی چون ماه مشاهده
واسپور لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و... مشاهده
تک آفرین مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده) مشاهده
شهرخواست نام روستایی در نزدیکی شیراز، نام یکی از سرداران طب... مشاهده
گشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسا... مشاهده
ماه بنداد نام یکی از بزرگان زمان انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
واسپوهر واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام... مشاهده
ساونگ نام پدر باونگهه در فروردین یشت مشاهده
سیکا در گویش مازندران اردک مشاهده
شهرداد نام قدیم شهر اهواز مشاهده
قالوس از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قی... مشاهده
گشواد کشواد مشاهده
تکاور دونده، تندرو مشاهده
زال پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام... مشاهده
ساوه نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام دلاور ت... مشاهده
شابرزین شاه برزین مشاهده
طوطیانوش طوطیا(معرب) + نوش(فارسی) ،مرکب از طوطیا( توتیا) +... مشاهده
دین محمد دین(فارسی) + محمد(عربی) ، دارای دین محمد(ص) ، نام... مشاهده
زامیاد رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
شابهار نام دشتی در نواحی کابل مشاهده