اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
آرشاک ارشک، تلفظ ارشک در پارسی باستان مشاهده
توانا نیرومند، پرقدرت مشاهده
گرشاسب دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریما... مشاهده
دیااکو دیاکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شه... مشاهده
تکتا بی همتا مشاهده
زروان نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاه... مشاهده
بهبد مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
الیان نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
سدیف به فتح سین ، نام چندتن از صحابه حضرت رسول مشاهده
رامی رامتین مشاهده
مهرپویا آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد مشاهده
فرخان نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرد... مشاهده
مدریک پسر تیز هوش ، انسان فهیم ، کسی که درک می کند مشاهده
جهانگیر فتح کننده جهان مشاهده
نهاد سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قاعده ، مق... مشاهده
مهنام دارای نام زیبا مشاهده
ارسیا زلال و شفاف مانند اشک چشم-به کسر الف اول - مرکب از... مشاهده
مزدا در ادیان ایرانی، خداوند مشاهده
میرزا میر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزاده و امیرزاده مشاهده
بیژن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان... مشاهده
نیاسان شبیه به نیاکان ، مانند پدران ، پسری که شبیه اجداد... مشاهده
هرمز نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستار... مشاهده
هژیر هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گو... مشاهده
فرینام دارای نام با شکوه و زیبا مشاهده
فرینوش فری( شکوهمند) + نوش( عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن(... مشاهده
تهمتن دارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
فیروز پیروز ،مظفر و منصور مشاهده
گشتاسب گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنام... مشاهده
رادبه مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر... مشاهده
آتروان صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتش... مشاهده
رادنوش مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده) مشاهده
فربود راست و درست مشاهده
فرتاش وجودی که در برابر عدم است مشاهده
هوشنگ از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشداد... مشاهده
هوفر مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و ش... مشاهده
بهدین پیرو آیین زرتشتی مشاهده
زمان جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوا... مشاهده
بهرنگ مرکب از به (بهتر، خوبتر) + رنگ مشاهده
جانی جاندار مشاهده
آستیاژ آسپاداس،آخرین پادشاه ماد که از کورش کبیر پادشاه و... مشاهده
بهفر مرکب از به( بهتر، خوبتر) + فر ( شکوه، جلال) مشاهده
ادنا به فتح الف ، کمترین ، جزئی ترین ، نازلترین ، از وا... مشاهده
هیرود نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنش... مشاهده
ادیان کنایه از مرد درشت هیکل و قوی - مرکب تندرو و فربه مشاهده
سروشان نام جد بایزید بسطامی مشاهده
شیرزاد زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام ج... مشاهده
جهاندار خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه مشاهده
پوربه پسر بهتر مشاهده
پولاد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از... مشاهده
فرناد پایان و پایاب مشاهده