اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
ویریا همت - یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن... مشاهده
یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حم... مشاهده
پیروز فاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای... مشاهده
یاور یاری دهنده، کمک کننده مشاهده
آذرخش صاعقه - نام نهمین روز از ماه آذر مشاهده
ارشاسب دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان مشاهده
ویشتاسب نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
یزداد نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
اورمزد هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از... مشاهده
ارشاک ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از ی... مشاهده
فرهمند دارای شکوه و نور خیره کننده ، باشکوه و موقر ، مجاز... مشاهده
کوروس کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از... مشاهده
برشان امت مشاهده
دانش مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تج... مشاهده
کوهسار جایی که دارای کوههای متعدد است مشاهده
هامی سرگشته و حیران مشاهده
مشکان مشک(سنسکریت) + ان(فارسی) مشک( ماده ای معطر) + ان... مشاهده
اریامن آرامش دهنده، خوشبختی دهنده ، نام دریا سالار شجاع و... مشاهده
کیارخ کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش مشاهده
آرتابان اردوان مشاهده
بزرگ والا، برجستة، نام شاعری کرد مشاهده
هژبر هزبر،شیر مشاهده
فریمن زیبا اندیش، خوش فکر مشاهده
غلامعلی کسی که حضرت علی علیه السلام آقا و سرور اوست ، مرکب... مشاهده
مادیس نام پادشاه سکائیان مشاهده
پاردیک نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت مشاهده
تژاو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسی... مشاهده
روشاک نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی مشاهده
بسطام نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی مشاهده
گرامی محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ... مشاهده
تهماسب طهماسب مشاهده
سیاووش سیاوش مشاهده
رکسار پهلوان - قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایر... مشاهده
دماوند دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در... مشاهده
اشکبوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرمانده... مشاهده
طهمورث از شخصیتهای نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی مشاهده
مندا علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر... مشاهده
شهران از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از خردمندان ایرانی در... مشاهده
آبی به رنگ آب ، نیلی مشاهده
بارشین در اصطلاح مردم فارس، درختچه مشاهده
افرود فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و... مشاهده
مهبود مهبد- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیش... مشاهده
شهنوش مرکب از شه ( شاه) + یاد( عسل) مشاهده
شادمان خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پاد... مشاهده
فراهیم نام جد زرتشت مشاهده
فربین بیننده شکوه و جلال ، مرکب از ف به معنای شکوه و جلا... مشاهده
هوریار یار و دوست خورشید مشاهده
الوا از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و ن... مشاهده
بهاوند دارنده نیکی مشاهده