اسم فارسی پسر با ا

نام معنی نام جزییات
ارشاسب دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان مشاهده
اورمزد هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از... مشاهده
ایزدیار آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای... مشاهده
اشو مقدس مشاهده
افرود فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و... مشاهده
اللهیار الله (عربی) + یار (فارسی) آن که خداوند یار ویاور ا... مشاهده
اذرخش آذرخش ، صاعقه ، نام نهمین روز از ماه آذر مشاهده
اندریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان ا... مشاهده
اردم نام سوره های بزرگ کتاب زند و پازند مشاهده
ارشن اسب نر مشاهده
اولاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زم... مشاهده
ایرانیار یار ایران مشاهده
ازدر منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب مشاهده
اسپندیار اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهل... مشاهده
اسپیتامن صورتی از سپیتمان، لقب خانوادگی زرتشت نام سردار ایر... مشاهده
اسپیتمن یکی از سرداران ایران در زمان داریوش هخامنشی مشاهده
استاسیس از مخالفین سلطه عرب در ایران در زمان خلیفه عباسی مشاهده
استرا در گویش سمنان ستاره،نام همسر یهودی انوشیروان که مد... مشاهده
اشتاد راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای م... مشاهده
اشناس نام افشین و چند تن دیگر مشاهده
اشک ناز مرکب از اشک و ناز ، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف مشاهده
اشکش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرمانده... مشاهده
اغریرث صاحب گردونه پیش رونده، از شخصیتهای شاهنامه، پسر پش... مشاهده
افریدون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده
الچین ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل مشاهده
ائیریا ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب مشاهده
الله داد الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند مشاهده
الکوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
اپرنگ نام پسر سام مشاهده
اپرویز پرویز، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه س... مشاهده
اترک نام رود مرزی ایران در شرق که به دریای خزر می ریزد مشاهده
اخشاد نام پادشاه فرغانه مشاهده
اخشید نام پادشاه سمرقند مشاهده
ارباد نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
ارباس نام یکی از سپاهیان مادی اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
ارتا آریا مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار... مشاهده
ارتاریا ارتا آریا، مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آری... مشاهده
ارتافرین نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
ارتنگ ارژنگ کتاب مصور مانی مشاهده
اندمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از... مشاهده
اندیان از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاه... مشاهده
انوش زاد زاده جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خسرو ان... مشاهده
انوشتکین انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای... مشاهده
انوشروان انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان ن... مشاهده
اردی داد داده اردیبهشت مشاهده
ارزین نام فرماندار پارس هنگام یورش اسکندر به ایران مشاهده
ارژن از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار مازندران در زمان کی... مشاهده
اهرن از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی مشاهده
اهوراداد خداداد یا آفریده خدا مشاهده
اهورامزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده