اسم فارسی پسر با ا

نام معنی نام جزییات
اورمزدیار خدایار مشاهده
اورند تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر له... مشاهده
اورنگ تخت پادشاهی، فر و زیبایی مشاهده
ارشز نام سردار اشکانی مشاهده
ارشن اسب نر مشاهده
ارشویر نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
اوریاد نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
ارشکان لقب چند تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
ارشیز ارشز، نام سردار اشکانی مشاهده
اوشهنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
اولاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زم... مشاهده
ارفش نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه مشاهده
ارماسب دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
ارمانک از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که... مشاهده
ارمایل ارمانک مشاهده
اکلیا نام پسری در شعر نیما یوشیج مشاهده
ایرانیار یار ایران مشاهده
اریاسب نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
ایزد پناه آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران... مشاهده
ایزدبد نام یکی از سرداران زمان هخامنشی مشاهده
ایزدداد داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان ا... مشاهده
ایزدگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده