اسم فارسی پسر با ب

نام معنی نام جزییات
برمایون برمایه مشاهده
برنوش برانوش مشاهده
برومند بارور، میوه دار مشاهده
بیورد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه مشاهده
بیورزاد نام سپهسالاری در زمان اشکانیان مشاهده