اسم فارسی پسر با ج

نام معنی نام جزییات
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
جاوید همیشگی، ابدی مشاهده
جهان کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه ب... مشاهده
جویان جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی... مشاهده
جمشید جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه... مشاهده
جهانگیر فتح کننده جهان مشاهده
جانی جاندار مشاهده
جهاندار خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه مشاهده
جویا جستجو کننده، جوینده مشاهده
جابان نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی مشاهده
جادی زعفران مشاهده
جامشید جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه... مشاهده
جان افروز از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
جان افزا جان افزا مشاهده
جان بخشان جان بخش مشاهده
جان محمد جان ( روان) + محمد( ستوده شده) مشاهده
جان مهر مهربان جان مشاهده
جانعلی جان( بلند مرتبه) + علی(عربی) مشاهده
جانلی جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده مشاهده
جانوسیار جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدو... مشاهده
جانوشیار جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدو... مشاهده
جاهد کوشا، ساعی مشاهده
جستان نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان مشاهده
جمشاد پادشاه بزرگ و شاد مشاهده
جندل از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدو... مشاهده
جهان آفرین آفریننده جهان مشاهده
جهان بخش آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ب... مشاهده
جهان فر شکوه جهان مشاهده
جهانبان نگهبان جهان، خداوند مشاهده
جهانسوز فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان... مشاهده
جهانشاد آن که مردم جهان از او شادند مشاهده
جهانشید نور و روشنایی عالم مشاهده
جهانشیر دلاور در جهان مشاهده
جهانفر کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظم... مشاهده
جهانگشای تسخیرکننده جهان، فاتح مشاهده
جهانیار یاور و یاور مردم جهان مشاهده
جهن از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب توران... مشاهده
جوانشیر نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
جوانوی از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ د... مشاهده