اسم فارسی پسر با ز

نام معنی نام جزییات
زهیر از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
زاگرس رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا ش... مشاهده
زاوش نام ستاره مشتری مشاهده
زروان نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاه... مشاهده
زمان جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوا... مشاهده
زیرک باهوش، جلد، از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار موبدان... مشاهده
زائان نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین مشاهده
زاب زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نس... مشاهده
زاد فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپروی... مشاهده
زادان فر یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
زادان فرخ نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
زادبه آزادبه مشاهده
زادسرو آزادسرو مشاهده
زادشم از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان من... مشاهده
زادفرخ از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زم... مشاهده
زادمن آزادمنش مشاهده
زال پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام... مشاهده
زامیاد رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم مشاهده
زراتشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زراسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انو... مشاهده
زراوه نام پهلوانی ایرانی مشاهده
زرداده نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار مشاهده
زرداشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زردشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زردهشت زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان... مشاهده
زرمهر مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاه... مشاهده
زروانداد مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یک... مشاهده
زروانمهر مرکب از زروان ( نام ایزدی) + مهر( خورشید) مشاهده
زریر از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی... مشاهده
زرین کلاه زرین تاج مشاهده
زریون زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم مشاهده
زلفعلی زلف (فارسی) + علی (عربی) مرکب از زلف( گیسو، موی ب... مشاهده
زمران نام پسر ابراهیم(ع) مشاهده
زنگه از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران د... مشاهده
زنگو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام... مشاهده
زو از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فری... مشاهده
زواره از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
زوپین نام پسر کاووس پادشاه کیانی مشاهده
زویین زوپین مشاهده
زیا زنده مشاهده
زیار نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایر... مشاهده
زیبامحمد زیبا (فارسی) + محمد (عربی) ، مرکب از زیبا + محمد (... مشاهده
زیناوند مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی مشاهده