اسم فارسی پسر با س

نام معنی نام جزییات
سامیار <p>&nbsp;(تلفظ: sāmyār) اسمی پسرانه و فارسی</p> <... مشاهده
سام آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر ن... مشاهده
سپهر آسمان مشاهده
سورنا نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان مشاهده
سینا صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای ک... مشاهده
سامان سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام... مشاهده
سامین <p>نام پسرانه سامین با تلفظ /Sā.min/ و املا Samin... مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
سهند نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
سالار بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه مشاهده
سورن نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیا... مشاهده
سهراب گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پ... مشاهده
سپهراد مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد) مشاهده
ساتیار <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه ساتیار یا سادیار با ت... مشاهده
سردار فرمانده یک گروه نظامی ، پیشوا، رهبر مشاهده
ساسان تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای ش... مشاهده
سامیا نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان مشاهده
سپند اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آ... مشاهده
سوشا سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زر... مشاهده
سورین توانا، دلیر مشاهده
سوشیان سوشیانت ، سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین... مشاهده
سیامک آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پس... مشاهده
سپهرداد نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
سدرا نام درختی در آسمان هفتم بهشت مشاهده
سوما در گویش مازندران نهر آب مشاهده
سارنگ نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی مشاهده
سارین نام روستایی در نزدیکی رفسنجان مشاهده
سعدی سعد(عربی) + ی(فارسی) ، فرخندگی، خجستگی، لقب شاعر ب... مشاهده
سدیف به فتح سین ، نام چندتن از صحابه حضرت رسول مشاهده
سروشان نام جد بایزید بسطامی مشاهده
سیاووش سیاوش مشاهده
سوفرا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز مشاهده
سی سیماک نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی مشاهده
سیاوخش سیاوش مشاهده
سیبویه سیب کوچک یا بوی سیب، نام دانشمند نحوی نامدار در قر... مشاهده
سیتاک نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
سیحون از رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آر... مشاهده
سامیان نام روستایی در نزدیکی اردبیل مشاهده
سیرخ نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر مشاهده
سیمک از نامهای باستانی، سفید و درخشان مشاهده
سینار سنباد ، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایر... مشاهده
سیناک نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه ا... مشاهده
ساونگ نام پدر باونگهه در فروردین یشت مشاهده
سیکا در گویش مازندران اردک مشاهده
ساوه نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام دلاور ت... مشاهده
سباک از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان ار... مشاهده
سبلان نام کوهی در آذربایجان مشاهده
سپنتامن مخفف سپیتامان، نام خانوادگی زرتشت ، نام سرداری ایر... مشاهده
سپندان خردل مشاهده