اسم فارسی پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شایان سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور مشاهده
شهریار پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه،... مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
شاهین پرنده شکاری مشاهده
شهداد داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در ک... مشاهده
شهسان مانند شاه ، شاهوار ، دارای جلال و شکوه شاهانه مشاهده
شهیاد مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره) مشاهده
شایگان مرد بزرگ - شایسته و شایان مشاهده
شهیار یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در... مشاهده
شهنام دارای نام شاهانه مشاهده
شهبد شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ت... مشاهده
شاهکار کار شاهانه، برجسته، ممتاز مشاهده
شاهو آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
شهرام شاه شاد و خوشحال مشاهده
شهروز شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شه... مشاهده
شاپور شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نا... مشاهده
شکیب تحمل، بردباری، آرام و صبر مشاهده
شهمیر مخفف شهمیرزاد شهری در استان سمنان ، مرکب از شه مخف... مشاهده
شاهیار یار سلطان ، ملازم شاه مشاهده
شروان نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز مشاهده
شیرزاد زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام ج... مشاهده
شهران از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از خردمندان ایرانی در... مشاهده
شهنوش مرکب از شه ( شاه) + یاد( عسل) مشاهده
شادمان خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پاد... مشاهده
شیانا پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) +... مشاهده
شاهپور شاپور مشاهده
شاهمیر شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک... مشاهده
شاهک شاه کوچک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و... مشاهده
شاوران از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در... مشاهده
شعیا اشعیا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که نسبش به... مشاهده
شماخ از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ا... مشاهده
شماساس از شخصیتهای شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در... مشاهده
شمیران از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی و جزو سپاه... مشاهده
شنطوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در درگاه خس... مشاهده
شنگان از شخصیتهای شاهنامه و از بزرگان ایرانی در زمان یزگ... مشاهده
شنگل شوخ، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهیا... مشاهده
شه موبد شاه موبد مشاهده
شهباز شاه باز نوعی باز سفید رنگ و شکاری مشاهده
شهبال بزرگترین پر پرنده مشاهده
شهبان برادر زرین ملک در داستان ملک بهمن مشاهده
شهرآزاد نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
شهرآگیم حاکم شهر، نام یکی از سپهسالاران مازندران مشاهده
شهربان حاکم شهر مشاهده
شهرتاش شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری مشاهده
شهرخ شاهرخ مشاهده
شهرخواست نام روستایی در نزدیکی شیراز، نام یکی از سرداران طب... مشاهده
شهرداد نام قدیم شهر اهواز مشاهده
شابرزین شاه برزین مشاهده