اسم فارسی پسر با ص

نام معنی نام جزییات
صدرا مرکب از صدر (عربی به معنای بالا) + الف فاعلی (فارس... مشاهده
صفدر صف(عربی) + در(فارسی) ، مردجنگی، دلاور، صف شکن، از... مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده