اسم فارسی پسر با غ

نام معنی نام جزییات
غلامعلی کسی که حضرت علی علیه السلام آقا و سرور اوست ، مرکب... مشاهده
غاتفر از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زم... مشاهده
غباد قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شا... مشاهده