اسم فارسی پسر با و

نام معنی نام جزییات
وهزاد بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام... مشاهده
وهسود بهسود، از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
وهشاپور نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی مشاهده
وهمن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهب... مشاهده
وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است مشاهده
وهمهر نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسان... مشاهده
وهومن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهب... مشاهده
ویارش بیارش، دو دلیر مشاهده
ویراب از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
ویستهم وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه س... مشاهده
ویسه از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ ف... مشاهده
ویناسب نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده
ویو گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوا... مشاهده
ویوان نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده