اسم پسر با ر

نام معنی نام جزییات
رادین <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه رادین با تلفظ / Rādin... مشاهده
رهام <p>(تلفظ: rohām, rohhām) اسمی ایرانی و پسرانه</p>... مشاهده
رادمهر <p>(تلفظ: rād mehr) اسمی پسرانه و فارسی مرکب از را... مشاهده
رضا خشنودی، رضایت ، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان مشاهده
رادوین <p>&nbsp;(تلفظ: rādvin) اسمی پسرانه و ایرانی، نام... مشاهده
رادمان <p>(تلفظ: rādmān) اسمی پسرانه و ایرانی از شخصیتهای... مشاهده
رايان راهنما مشاهده
راستین در نهایت صداقت و درستی مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی مشاهده
رایا آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... مشاهده
روژمان روشن مانند روز ، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روش... مشاهده
رایمون پسر باهوش مشاهده
راد جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا مشاهده
رایین نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی مشاهده
رسام رسم کننده، نقاش مشاهده
راشین توشه مشاهده
رئوف بسیار مهربان ، بخشنده ، با محبت ، از نامهای خداوند... مشاهده
رامین عاشق ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
روزبه بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرا... مشاهده
راتین رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساس... مشاهده
رامبد نگهبان و پاسدار آرامش مشاهده
رسول پیغمبر، قاصد، پیک مشاهده
رهان نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر مشاهده
راشد آن که در راه راست است، دیندار، نام یکی از خلفای عب... مشاهده
رامیار رمه یار چوپان، شبان مشاهده
راشا راه عبور مشاهده
رهی غلام، بنده مشاهده
راما یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی مشاهده
رستم در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم... مشاهده
رحمان مهربان، بخشاینده ، از نامهای خداوند مشاهده
روح الله روح خداوند ، لقب عیسی(ع) مشاهده
رحیم مهربان، از نامهای خداوند مشاهده
رستار نجات یافته، رها شده مشاهده
روزبهان نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به... مشاهده
روزمهر خورشید روز، درخشان مشاهده
راشن آرامنده، ثابت مشاهده
رامی رامتین مشاهده
رزین محکم، استوار، متین، باوقار مشاهده
رادبه مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر... مشاهده
رادنوش مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده) مشاهده
رحمت مهربانی، رحم ، مهربانی و عفو مخصوص خداوند مشاهده
رفیع مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی مشاهده
روح الامین نام دیگر جبرئیل مشاهده
روشاک نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی مشاهده