اسم پسر با ط

نام معنی نام جزییات
طلب علی خواسته شده از (علی) مشاهده
طلحه نام یکی از صحابه پیامبر(ص)، نیز نام دومین امیر از... مشاهده
طمغاج از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب مشاهده
طه طهماسپ مشاهده
طه طاها نام یکی از سوره‌های قرآن مشاهده
طهماسپ دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشا... مشاهده
طهمورث از شخصیتهای نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی مشاهده
طهور آنچه آلودگی را پاک کند، پاک کننده مشاهده
طورگ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندها... مشاهده
طوس از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی م... مشاهده
طوش از شخصیتهای شاهنامه، بنا به بعضی از نسخه های شاهنا... مشاهده
طوطیانوش طوطیا(معرب) + نوش(فارسی) ،مرکب از طوطیا( توتیا) +... مشاهده
طوفان معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغ... مشاهده
طیب پاک، مطهر، پاکیزه مشاهده
طیفور نوعی پرنده کوچک، نام بایزید بسطامی عارف نامدار مشاهده