اسم پسر

نام معنی نام جزییات
کیاجور عاقل، فاضل و دانا مشاهده
برومند بارور، میوه دار مشاهده
حافظ الدین آن که محافظ و نگهبان دین است مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده
غاتفر از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زم... مشاهده
کیاچهر آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
هدایت راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد، نویسنده نامدار... مشاهده
شفروه نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان مشاهده
غاثر معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع) مشاهده
هدایت الله هدایت شده توسط خداوند مشاهده
اریاسب نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
برکاو دامنةکوه مشاهده
بیورد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه مشاهده
غازان قازان، پادشاه مغولی ایران مشاهده
فریدالزمان آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است مشاهده
مصلح آن که اصلاح می کند، اصلاح کننده مشاهده
ایزد پناه آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران... مشاهده
برکو خرمن کوچک قبل از خرمن بزرگ مشاهده
بیورزاد نام سپهسالاری در زمان اشکانیان مشاهده
تباک از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای... مشاهده
شفیع شفاعت کننده، پایمرد مشاهده
غازی جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاری... مشاهده
مصلح الدین اصلاح کننده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شی... مشاهده
آنوشه خوشی و شادی ، داماد ، پادشاه نوجوان مشاهده
ایزدبد نام یکی از سرداران زمان هخامنشی مشاهده
برکوش پیش بند مشاهده
غالب چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی مشاهده
کیارزم مرکب از کیا( پادشاه)+ رزم( نبرد) مشاهده
ایزدداد داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان ا... مشاهده
بیکس تنها و بدون حامی مشاهده
غباد قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شا... مشاهده
کیارس کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پ... مشاهده
ایزدگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
بریان گذر آب یا باد مشاهده
حانون صاحب نعمت مشاهده
غدیر آبگیر، تالاب، نام آبگیری میان مکه ومدینه که در آنج... مشاهده
مطیب معطرکننده، خوشبوکننده مشاهده