معنی اسم آبانیاد

نام یکی از درباریان یزدگرد سوم پادشاه ساسانی،این نام روی کودکانی با رنگ پوست سرخ و سفید گذاشته می شد

ریشه اسم آبانیاد

فراوانی اسم آبانیاد

تا کنون کسی با نام آبانیاد در گهواره ثبت نام نکرده است.