اسم اوستایی پهلوی

نام معنی نام جزییات
میشه مشی مشاهده