اسم دختر با ح

نام معنی نام جزییات
حوری لقا حور(عربی) + ی(فارسی) + لقا(عربی) ، آن که چون حوری... مشاهده
حوریا حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیبا... مشاهده
حوریه زن بهشتی زیبا مشاهده
حکیمه مؤنث حکیم ، دانا به علوم مختلف مشاهده
حیات حیات ، زندگی مشاهده
حیفا نام بندری در فلسطین مشاهده