اسم دختر با ح

نام معنی نام جزییات
حوا حیات ، نام همسر آدم(ع) مشاهده
حور زن زیبای بهشتی مشاهده
حورآسا حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حورآفرین حور(عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور( زن زیبای ب... مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
حورجهان حور(عربی) + چهر(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور... مشاهده
حوردیس حور(عربی) + دیس(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حوررخ حور(عربی) + رخ(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور د... مشاهده
حورزاد حور(عربی) + زاد(فارسی) زاده حور، زیبا مشاهده
حوروش حور(عربی) + وش(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
حوری حور(عربی) + ی(فارسی)، زن زیبای بهشتی، زن زیبا مشاهده
حوری بانو حور(عربی) + ی(فارسی) + بانو(فارسی) زن زیبای بهشتی مشاهده
حوری دخت حور(عربی) + ی(فارسی) + دخت(فارسی) مرکب از حوری( ز... مشاهده
حوری رخ حور(عربی) + ی(فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره ای زی... مشاهده
حوری زاد حور(عربی) + ی(فارسی) + زاد(فارسی) زاده حوری، زیبا مشاهده