اسم دختر با ز

نام معنی نام جزییات
زهیرا به ضم ز و فتح ه و سکون ی ، درخت پر شکوفه ، دختر زی... مشاهده
زیب النساء زیب (فارسی) + نسا (عربی) ، بهترین زنان، زیباترین ز... مشاهده
زیباچهر آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا مشاهده
زیبارخ آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا مشاهده
زیبان زیبا، خوشایند مشاهده
زیبنده شایسته، سزاوار ، زیبا، آراسته مشاهده
زیتون خاتون زیتون (عربی) + خاتون(فارسی) ، مرکب از زیتون + خاتو... مشاهده
زیرجد نام سنگی قیمتی به رنگ سبز مایل به زرد مشاهده
زینا مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی مشاهده
زیوا زیبا مشاهده
زیور زینت، پیرایه مشاهده
زیورتاج آن که چون زیور و جواهری بر تاج می درخشد مشاهده
زیوین نقره ای، نقره گون مشاهده
زییده مصغر زبده، برگزیده کوچک، نام چندتن از زنان معروف ع... مشاهده